Circuits i dispositius electrònics

Metodologia docent

Les hores d'aprenentatge dirigit consisteixen, d'una banda, a fer classes teòriques-pràctiques. En aquestes sessions el professorat fa una breu exposició per introduir els objectius d'aprenentatge generals relacionats amb els conceptes bàsics de la matèria. Posteriorment, en grups de 3 o 5 membres, es proposar la resolució d'exercicis o problemes numèrics, relacionats amb els objectius específics per tal de motivar i involucrar l'estudiantat perquè participi activament en el seu aprenentatge. En aquestes sessions es pretén incorporar algunes competències genèriques, com ara la competència de treball en equip.

l'Assignatura també inclou realitzar pràctiques de laboratori, que es fan en parelles, i permeten desenvolupar habilitats bàsiques de tipus instrumental a un laboratori electrònic, així com iniciar l'estudiantat en l'aplicació del mètode científic en la resolució de problemes al laboratori electrònic.