Circuits i dispositius electrònics

Objectius

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de: * Aplicar les lleis i teoremes de resolució de circuits elèctrics. * Entendre el funcionament dels principals components i dispositius electrònics. * Analitzar circuits amb dispositius electrònics. * Utilitzar eines de simulació per a la resolució de circuits elèctrics i electrònics. * Identificar components i realitzar muntatges electrònics bàsics. * Utilitzar els instruments bàsics disponibles en un laboratori electrònic.


Objectius d'aprenentatge

AUD_BÀSICA: Comprensió i domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositiu electrònics i fotònics, tecnologia de materials i la seva aplicació per a la resolució dels propis problemes d'enginyeria.TREBALL EN EQUIP - Nivell 1: Participar en el treball en equip i col·laborar-hi, un cop identificats els objectius i les responsabilitats col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.