Electrònica analògica

Objectius

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de: - Analitzar i Dissenyar circuits analògics, fonts d'alimentació i convertidors de potència. - Entendre el funcionament dels principals components i dispositius electrònics d'aquests tipus de circuits. - Fer servir eines de simulació per l'anàlisi i disseny d'aquest circuits. - Mesurar al laboratori les característiques dels sistemes electrònics analògics i de potència. - Dissenyar sistemes per obtenir energia renovable, fonamentalment la solar.


Objectius d'aprenentatge

AUD_BÀSICA: Comprensió i domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositiu electrònics i fotònics, tecnologia de materials i la seva aplicació per a la resolució dels propis problemes d'enginyeria.