Electrònica analògica

Planificació

PRB: Resolució d'exercicis i Problemes, individualment o en grupRealització d'exercicis i problemes de manera individual no presencial, o bé presencial i en grups de 3 a 5 estudiants. La tipologia d'activitat pot variar i pot anar des de la realització d'un exercici en paper, o la simulació software d'aplicacions d'Electrònica Analògica en MATLAB i/o TINA, a més de contestar qüestionaris de tipus Test.LAB1: Qüestionaris de PràctiquesForma part de les activitats de laboratori que els estudiants realitzen durant tot els curs, en grups de 2 membres. Tenen caràcter tècnic i, principalment, consisteix en l'obtenció de mesures dels prototips electrònics experimentals que es veuran al laboratori, ja siguin muntats per ells mateixos en Bread Board o en plaques de circuit imprès (PCB), i l'anotació de resultats. Algunes d'aquestes activitats podran incloure simulacions.El conjunt d'aquestes activitats forma part del 10% de l'assignaturaLAB2: Examen de pràctiquesExamen de laboratori que consisteix en el muntatge, mesura i obtenció de resultats d'una de les aplicacions analògiques vistes durant el curs. El prototip que l'estudiant haurà de muntar no serà diferent (des del punt de vista del esquema elèctric) però podrà variar des del punt de vista de les característiques dels components (especificacions dels semiconductors discrets i/o integrats i valors dels elements passius). Per aquesta prova, l'estudiant podrà disposar d'apunts i anotacions que ell cregui oportú.Aquesta activitat de caràcter tècnic forma part del 15% del global de l'assignatura i es realitza en l'última sessió del curs.NP1: Primer ParcialProva individual a l'aula consistent en un exercici de desenvolupament i 15 preguntes tipus test i que correspon a la primera part del curs. Està previst que aquesta prova tingui una durada de 2 hores.Aquesta prova representa el 30% de l'assignatura i es realitza el dia que estableix el centre (al mes de Novembre)NP2: Segon ParcialProva individual a l'aula consistent en un exercici de desenvolupament i 15 preguntes tipus test i que correspon a la segona part del curs. Està previst que aquesta prova tingui una durada de 2 hores.Aquesta prova representa el 30% de l'assignatura i es realitza en l'última sessió de teoria del curs al mes de Desembre (i abans del període d'avaluacions final el mes de Gener)EF: Examen FinalProva Final de l'Assignatura que engloba tots els conceptes vistos durant el curs. Serveix per a que els estudiants puguin millorar l'avaluació de NP1 o NP2 (de manera global), ja sigui perquè han obtingut una avaluació desfavorable o, simplement, per millorar la nota d'aquests parcials.Aquesta prova forma part del 60% de l'assignatura, engloba TOT el temari del curs, i substitueix l'avaluació del dos parcials (NP1 i NP2) en cas de que sigui més favorable.