Electrònica analògica

Temari

-TEMA 1: CIRCUIT TRANSFORMAT DE LAPLACE1.1 Anàlisis de circuits mitjançant Transformada de Laplace

1.2 Règim transitori i permanent

1.3 Funcions de transferència

1.4 Diagrames de Bode-TEMA 2: AMPLIFICADORS I COMPARADORS BASATS EN AMPLIFICADOR OPERACIONAL2.1 Amplificador Operacional (OPAMP)

2.2 Amplificadors basics basats en OPAMP

2.3 Amplificadors sumadors i restadors (diferencials)

2.4 L'OPAMP com a comparador

2.5 Amplificadors de corrent i convertidors I-V i V-I

2.6 Prestacions i limitacions del OPAMP real-TEMA 3: FILTRES ACTIUS DE SENYAL3.1 Filtres pasius de primer i segon ordre

3.2 Filtres actius de primer ordre. Integrador i derivador

3.3 Filtres pas baix i pas alt de ordre 2 i superior

3.4 Filtres pass-banda

3.5 Filtres de variables d'estat-TEMA 4: CIRCUITS DE MODULACI√ď I DEMODULACI√ď4.1 Teoria de modulació de senyals.

4.2 Circuit analògic de modulació.

4.3 Receptor analògic

4.4 Rectificador i detector d'envolvent

4.5 Receptor digital-TEMA 5: FONTS D'ALIMENTACIO LINEALS5.1 Introducció. Esquema general d'una font d'alimentació

5.2 Transformador, rectificador de potència i filtre .

5.3 Estabilitzadors i reguladors lineals .

5.4 Reguladors integrats comercials fixos i ajustables .

5.5 Font d'alimentació simètrica .-TEMA 6: FONTS D'ALIMENTACI√ď COMMUTADES6.1 Transistors BJT, MOSFET i IGBT en commutació. Díode de lliure circulació

6.2 Principals topologies de conversió cc/cc. Conducció contínua i discontínua.

6.3 Elements de filtratge. Nuclis magnètics.

6.4 Reguladors commutats comercials.-TEMA 7: ENERGIES RENOVABLES: ENERGIA SOLAR7.1 Sistemes fotovolta√Įcs i termosolars (ACS)

7.2 Esquemes bàsics d'instal·lacions.

7.3 Radiació solar, orientació dels captadors i ombres.

7.4 El generador fotovolta√Įc. D√≠odes de blocatge i de pas.

7.5 Cables, acumuladors, reguladors, onduladors i elements de protecció. Normatives.

7.6 C√†lcul d'instal¬∑lacions fotovolta√Įques senzilles.