TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ GRÀFICA

Sistema de qualificació
S'aplicarà un model d'avaluació continuada amb la finalitat bàsica de ponderar tant el treball autònom com el treball en equip dels estudiants.

L'avaluació d'adquisició de coneixements, competències i habilitats és realitzarà a partir de:

- Entregues programades a cadascuna de les parts ................................................. 30%

- Control individual intermedi ..................................................................................... 20%

- Control individual final........................... ................................................................... 20%

- Informe i presentació oral del treball grupal final de matèria .................................... 30%

Plànol i informe 25%

Presentació oral 5%
Normes d'avaluació
Les activitats cal entregar-les en les dates establertes.