TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ GRÀFICA

Metodologia docent
Els mètodes aplicats són el següents:

- Treball autònom individual d'estudi, per a la preparació i realització d'exercicis.

- Aprenentatge cooperatiu basat en projectes (project based cooperative learning), orientat a la realització de problemes i projectes avaluables en equip.

En les sessions d'exposició dels continguts s'introduirà les bases teòriques de la matèria, conceptes, mètodes i resultats il·lustrant-los amb exemples convenients per facilitar-ne la seva comprensió.

Les sessions de treball pràctic a l'aula constaran d'enunciats i processos guiats per aconseguir un resultat.

Els estudiants, de forma autònoma hauran d'estudiar per tal d'assimilar els conceptes i resoldre els exercicis proposats