TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ GRÀFICA

Objectius
Facilitar i potenciar la capacitat d'abstracció.
Desenvolupar i exercitar la imaginació espacial.
Introduir conceptes, tècniques i metodologies pròpies de l'àrea de l'Expressió Gràfica a l'Enginyeria.
Interpretar i representar plànols.
Conèixer les tècniques de representació en el disseny d'objectes ( esbossos 2D i 3D, representacions tècniques i CAD paramètric).

De forma més concreta, les competències específiques d'aquesta assignatura són les següents:

Conèixer les formes planes i la seva construcció, relació i composició en el pla
Aplicar les superfícies en el disseny de objectes de formes simples i complexes.
Dissenyar objectes mitjançant projeccions de croquis i les seves corbes en l'espai.
Interpretació i lectura de plànols
Aprendre a esbossar en perspectiva.
Aprendre a esbossar objectes en planimetria.
Us de les tècniques de disseny d'objectes en 3D.
Interpretació d'objectes dissenyats en 3D.
Com presentar una part de la documentació tècnica del disseny d'objectes (plànols).
Com representar objectes amb més de dos components: CAD 3D , plànols i introducció a la presentació virtual i animació.
Objectius d'aprenentatge

COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 2: Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme les presentacions orals i redactar textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell ortogràfic i gramatical.

TREBALL EN EQUIP - Nivell 2: Contribuir a consolidar l'equip, planificant objectius, treballant amb eficàcia i afavorint-hi la comunicació, la distribució de tasques i la cohesió.

APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 2: Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques donades pel professorat, decidint el temps que cal emprar per a cada tasca, incloent-hi aportacions personals i ampliant les fonts d'informació indicades.

DIS: Domini de les tècniques de representació, concepció espacial, normalizació y disseny assistit per ordinador; coneixement dels fonaments del disseny industrial.