Metodologia del disseny

Sistema de qualificació

S'aplicarà un model d'avaluació continuada amb la finalitat bàsica de ponderar tant el treball autònom com el treball en equip des estudiants.

L'avaluació d'adquisició de coneixements, competències i habilitats es calcularà considerant la següent ponderació (en percemptatges sobre la Nota Final de Curs):

- Entregues programades a cadascuna de les parts: ..................... 40%

- Control individual intermedi (continguts 1, 2 i 3) ......................... 20%

- Control individual final (continguts 4, 5 i 6) ................................ 20%

- PBL (informe i presentació oral) - Treball en equip (Nivell 2) ........ 20%


Normes d'avaluació

Les activitats vinculades presencials es realitzaran principalment als tallers de diosseny i a les aules informàtiques del centre. Les activitats vinculades no presencials (individuals i grupals), es podran fer fora de l'aula o a les instal·lacions del centre habilitades per aquesta finalitat (tallers, sala d'estudi, aules informàtiques d'ús general, biblioteca de campus,...)