Metodologia del disseny

Metodologia docent

Els mètodes aplicats són el següents:

- Treball autònom individual d'estudi, per a la preparació i realització d'exercicis.

- Aprenentatge cooperatiu basat en projectes (project based cooperative learning), orientat a la realització de problemes i projectes avaluables en equip.

En les sessions d'exposició dels continguts s'introduirà les bases teòriques de la matèria, conceptes, mètodes i resultats il·lustrant-los amb exemples convenients per facilitar-ne la seva comprensió.

Les sessions de treball pràctic a l'aula constaran d'enunciats i processos guiats per aconseguir un resultat.

Els estudiants, de forma autònoma hauran d'estudiar per tal d'assimilar els conceptes i resoldre els casos i exercicis proposats.

El treball transversal del curs estarà centrat en el treball grupal PBL programat conjuntament amb l'assignatura d'Enginyeria Gràfica. Aquest treball recull la majoria de conceptes tractats durant el curs a ambdúes assignatures. La seva resolució es farà fora de l'aula de pràctiques i en grups d'un màxim de 4 persones.

Es farà ús de les eines pròpies de la plataforma ATENEA per potenciar l'aprenentatge col·laboratiu. Com a eines de suport i de treball, s'utilitzaran paquets de CAD (model·lat 3D), ofimàtics (processador de texte, full de càlcul, presentacions multimèdia,...), xarxes socials, wikis i blogs.