Metodologia del disseny

Planificació

AV10: PRESENTACIÓ DEL CURS I DE L'ASSIGNATURA.Classe magistral d'exposició i introducció a l'assignatura:

- Objectius i competències.

- Temari i activitats vinculades.

- Avaluació.

- Recursos.

- Bibliografia i altres recursos.AV21: ESTUDI COMPARATIU, SELECCIÓ I DISSENY E-PORTFOLIAnàlisi metodològic cuantitatiu de les diferents opcions per fer un e-portfoli de curs.AV22: APLICACIÓ PRÀCTICA DE DIFERENTS TÈCNIQUES DE CERCA D'INFORMACIÓ DE PRODUCTES INDUSTRIALSCas orientat a consulta i obtenció de dades específiques a partir de diferents fonts documentals.AV23: OPINIÓ DELS USUARISDisseny i tractament d'enquestes i qüestionarisAV31: INCONSISTÈNCIES VISUALS I FUNCIONALSAplicació de la tècnica d'inconsistències per l'anàlisi d'objectes industrialsAV32: TREBALL INDIVIDUAL CREATIUProposta de disseny/redisseny teòric/pràctic d'un objete quotidiàAV33: TREBALL GRUPAL CREATIU-COL·LABORATIUActivitat grupal de disseny creatiu amb temporització controlada i limitadaAV34: BRAINSTORMINGSessió grupal creativa aplicant la tècnica del BrainstormingAV35: TÈCNICA SCAMPERAplicació pràctica de la tècnica SCAMPERAV36: DIAGRAMES FUNCIONALSCas pràctic de realització de diagrames funcionals de productes: funció global, secundàries i auxiliarAV37: ANÀLISI MORFOLÒGICAplicació dels quadres morfològics a un producte industrialAV41: EXERCICIS PRÀCTICS D'AVALUACIÓ D'ALTERNATIVES I PRESA DE DECISIONSExercicis de temàtica diversa de l'àmbit del disseny i orientats com a suport a la presa de decisions.AV51: EXERCICIS D'OPTIMITZACIÓ DEL PROCÉS DE DISSENY INDUSTRIALExercicis diversos de tècniques de gestió de la qualitat aplicada al disseny, enginyeria del valor, PL i enginyeria concurrent.AV52: PBL CONJUNT METODOLOGIA DEL DISSENY I ENGINYERIA GRÀFICATreball grupal col·laboratiu entre 2 assignatures diferents del grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte: Metodologia del Disseny i Enginyeria Gràfica. .