Metodologia del disseny

Temari

TEMA 1: PRODUCTE I METODOLOGIA DEL DISSENY.1.1. Els aspectes generals a l'hora de dissenyar.

1.2. Les lleis fonamentals del disseny.

1.3. Les tendències metodològiques.

1.4. El tipus de productes industrials.

1.5. El cicle de vida del producte.

1.6. Les etapes en el Disseny Industrial.TEMA 2: LA FASE PRELIMINAR. INFORMACIÓ I ANÀLISI. IDENTIFICACIÓ DE NECESSITATS.2.1. La planificació.

2.2. El disseny del e-portafoli.

2.3. La recerca d'informació i la documentació prèvia.

2.4. L'opinió dels usuaris.TEMA 3: EL DISSENY CONCEPTUAL. LA GENERACIÓ D'IDEES, SOLUCIONS I ALTERNATIVES DE DISSENY.3.1. La generació d'idees, solucions i alternatives de disseny.

3.2. Les tècniques de creativitat.

3.3. L'anàlisi de les inconsistències visuals i funcionals.

3.4. El pensament de disseny (Design Thinking).

3.5. L'anàlisi i la definició del producte.TEMA 4: ELS ASPECTES ECONÒMICS EN EL PROCÉS DE DISSENY. MÈTODES D'AVALUACIÓ I DE VALORACIÓDEL DISSENY4.1. Avaluació d'alternatives i presa de decisions.

4.2. Valoració de l'activitat dissenyadora.TEMA 5: LA OPTIMITZACIÓ DEL PROCÉS DE DISSENY INDUSTRIAL5.1. Disseny i desenvolupament integrat de productes. Millora continuada.

5.2. Anàlisi i enginyeria de valor.

5.3. Programació lineal aplicada a la optimització del disseny.

5.4. El disseny en entorns d'enginyeria concurrent.TEMA 6: ELS MODELS, LES MAQUETES I ELS PROTOTIPS.6.1. Models.

6.2. Maquetes.

6.3. Prototips.