Centrals elèctriques i energies renovables

Sistema de qualificació

- Proves parcials i final de teoria i problemes.

- La segona prova i la final es faran el mateix dia i en la data fixada pel Cap d'estudis.

- Si la nota del primer parcial es inferior a 3.5, s'aconsella fer la prova final completa.

- Realització de problemes, pràctiques i treballs, individuals o en grup (Nppt).

- Nota final de l'assignatura: NF

NF = 0,30 N1A + 0,45 N2A + 0,25 Nppt

NF = 0,75 NAF + 0,25 Nppt


Normes d'avaluació

- Es considera molt convenient haver superat prèviament les assignatures de Q5, especialment les de Circuits , Instal·lacions i Màquines Elèctriques.

- Els estudiants ha de seguir les indicacions i els terminis de lliurament que s'indiquin en el campus digital.

- Tant els informes de les pràctiques com el lliurables (treballs, exercicis i/o problemes), s'entregaran dins dels terminis establerts. El lliurament fora de termini incideix a la baixa en la nota, inclús es pot no acceptar el document.

- Es podrà disposar de formulari (un full A4) només en la part de problemes de les proves.