Centrals elèctriques i energies renovables

Metodologia docent

- Sessions expositives de teoria i de problemes. El professor desenvolupar√† els continguts del temari insistint en els conceptes clau i els de mes dif√≠cil comprensi√≥. Es procurar√† motivar a l'alumne plantejant q√ľestions que estimulin la seva participaci√≥ i aclarir els dubtes que puguin sorgir. Tamb√© es proposaran problemes tipus i es resoldran pas a pas fent √®mfasi en els apartats en que es solen cometre mes errades. Els alumnes podran disposar en el campus virtual, d'una part dels apunts aix√≠ com dels enunciats de problemes proposats de cada contingut o tema amb el resultat num√®ric; aix√≠ es pret√©n facilitar tamb√© l'aprenentatge aut√≤nom.

- Resolució i lliurament de treballs, exercicis i/o problemes proposats.

- Atenció personalitzada, estudi i treball personal i en equip.

- Avaluació continua i proves escrites de teoria i problemes.