Centrals elèctriques i energies renovables

Planificació

T√ćTOL DE L'ACTIVITAT 1: TREBALL PR√ÄCTICTreball de recerca a la biblioteca i Internet sobre la xarxa elèctrica de transport i la seva gestió a Espanya. S'estudiaran detalladament les corbes de demanda d'energia elèctrica diàries i la seva cobertura amb energies renovables i no renovables. També s'estudiarà l'evolució diària i mensual de l'energia eòlica aportada al sistema. Cada estudiant recopilarà dades de mesos i anys diferents i lliurarà el treball individualment. La defensa del treball podrà ser oral amb el recolzament d'una presentació en Power Point.T√ćTOL DE L'ACTIVITAT 2: PR√ÄCTICA DE LABORATORIPràctica de laboratori, en parelles, amb una durada de dues hores. Els estudiants, un cop rebudes les instruccions per part del professor, han de fer el muntatge dels circuits amb els aparells de mesura adients en cada cas per tal d'experimentar i comprovar els aspectes teòrics i pràctics prèviament estudiats.

Contingut específic de la pràctica: Constitució d'un alternador. Velocitat de sincronisme. Acoblament d'un alternador a la xarxa elèctrica.T√ćTOL DE L'ACTIVITAT 3: PR√ÄCTICA DE LABORATORIPràctica de laboratori, en parelles, amb una durada de dues hores. Els estudiants, un cop rebudes les instruccions per part del professor, han de fer el muntatge dels circuits amb els aparells de mesura adients en cada cas per tal d'experimentar i comprovar els aspectes teòrics i pràctics prèviament estudiats.

Contingut específic de la pràctica: Energia solar fotovoltaica. Descripció i estudi del panell solar i dels seus components.T√ćTOL DE L'ACTIVITAT 4: PR√ÄCTICA DE LABORATORIPràctica de laboratori, en parelles, amb una durada de dues hores. Els estudiants, un cop rebudes les instruccions per part del professor, han de fer el muntatge dels circuits amb els aparells de mesura adients en cada cas per tal d'experimentar i comprovar els aspectes teòrics i pràctics prèviament estudiats.

Contingut específic de la pràctica: Connexió i posada en marxa d'una instal·lació completa d'energia solar fotovoltaica.T√ćTOL DE L'ACTIVITAT 5: VISITA T√ąCNICAVisita tècnica a una central de generació convencional o amb energies renovables (eòlica o fotovoltaica).

Creiem que es molt positiu fer aquesta activitat i es farà sempre que sigui possible.T√ćTOL DE L'ACTIVITAT 6: PRIMERA PROVA INDIVIDUAL D'AVALUACI√ď CONTINUA (CONTINGUT 1 I 2)Prova individual a l'aula amb una part dels conceptes teòrics i problemes relacionats amb els objectius de l'aprenentatge.T√ćTOL DE L'ACTIVITAT 7: SEGONA PROVA I/O FINAL INDIVIDUAL D'AVALUACI√ď CONTINUA (CONTINGUTS 3,4,5 I 6 O TOTS)Prova individual a l'aula amb una part dels conceptes teòrics i problemes relacionats amb els objectius de l'aprenentatge.