Processament de minerals

Objectius

Disseny, operació i manteniment de les plantes de processament de minerals, roques industrials i ornamentals, materials de construcció i residus.


Objectius d'aprenentatge

Disseny, operació i manteniment de plantes de preparació i tractament de minerals, roques industrials, roques ornamentals i residus.Disseny, operació i manteniment de plantes de fabricació de materials de construcció.SOSTENIBILITAT I COMPROM√ćS SOCIAL - Nivell 2: Aplicar criteris de sostenibilitat i els codis deontol√≤gics de la professi√≥ en el disseny i l'avaluaci√≥ de solucions tecnol√≤giques.COMUNICACI√ď EFICA√á ORAL I ESCRITA - Nivell 2: Utilitzar estrat√®gies per preparar i dur a terme les presentacions orals i redactar textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell ortogr√†fic i gramatical.TREBALL EN EQUIP - Nivell 2: Contribuir a consolidar l'equip, planificant objectius, treballant amb eficàcia i afavorint-hi la comunicació, la distribució de tasques i la cohesió.APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 2: Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques donades pel professorat, decidint el temps que cal emprar per a cada tasca, incloent-hi aportacions personals i ampliant les fonts d'informació indicades.