Disseny d'excavacions de superfície

Sistema de qualificació

La qualificació final es calcula amb la fórmula següent:Nfinal= 0,6 NexT + 0.3 NexP + 0,1 NtpNfinal: qualificació final.

NexT: qualificació d'examen teòric de l'assignatura.

NexP: qualificació d'examen pràctic de l'assignatura.

Ntp: qualificació d'activitats de pràctiques. Aquesta qualificació s'obtindrà atenent a l'actitud i resultat de la classe de pràctiques, i de la correcció del treball presentat.


Normes d'avaluació

Es requereixen altres habilitats i qualitats prèvies genèriques i aplicables a qualsevol activitat dins l'àmbit acadèmic universitari, com poden ser: l'esperit de sacrifici, la pulcritud, la capacitat de síntesi, el treball en equip, el respecte a la resta de companys i al professor, la constància, etc.