Accessibilitat i innovació

Objectius

L'assignatura pretén proporcionar als estudiants un seguit de coneixements, habilitats i valors ètics en el marc de l'accessibilitat, el disseny universal, la innovació i l'emprenedoria. Així doncs, l'assignatura es divideix conceptualment en dos mòduls temàtics: l'accessibilitat i la innovació. El mòdul d'accessibilitat planteja als estudiants el concepte d'accessibilitat i Disseny Universal. Pretén tant assentar les bases teòriques, com proporcionar pautes de disseny i mostrar exemples de bones pràctiques en el disseny d'instruments, entorns i serveis. Al finalitzar el mòdul, l'estudiant haurà de ser capaç de: - Entendre la diversitat humana com un valor afegit en el disseny de productes, entorns i serveis. - Conèixer els principals conceptes sobre accessibilitat i disseny universal. - Saber aplicar les pautes del disseny per a tots en el seu entorn professional. - Conèixer les principals fonts normatives i legislatives. En el mòdul d'innovació i emprenedoria es treballarà la capacitat per conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que en regeixen l'activitat, per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici. És a dir, crear quelcom nou o transformar alguna cosa que ja existeix en valor comporta buscar oportunitats tenint en compte els recursos o la falta d¿aquests mateixos recursos. Requereix, per un costat, visió, i per un altre, passió i compromís per arrossegar els altres en la persecució d'aquesta visió i, per tant, lideratge. Necessita també la voluntat per prendre riscos calculats. S'utilitza el Pla d¿empresa (PE) com a eina per assolir aquestes capacitats. - Capacitat creativa i d'innovació: capacitat per a identificar oportunitats de negoci i per a desenvolupar-les en forma d'una idea de negoci innovadora o d'una innovació. - Promoure actituds proactives i emprenedores. - Desenvolupar habilitats comunicatives: saber defensar una idea de negoci o un nou producte o servei.


Objectius d'aprenentatge

ACCESSIBILITAT: Coneix i aplica criteris de diseny universal en diferents productes, entorns i

serveis.APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 2: Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques donades pel professorat, decidint el temps que cal emprar per a cada tasca, incloent-hi aportacions personals i ampliant les fonts d'informació indicades.COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 2: Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme les presentacions orals i redactar textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell ortogràfic i gramatical.SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 2: Aplicar criteris de sostenibilitat i els codis deontològics de la professió en el disseny i l'avaluació de solucions tecnològiques.TREBALL EN EQUIP - Nivell 2: Contribuir a consolidar l'equip, planificant objectius, treballant amb eficàcia i afavorint-hi la comunicació, la distribució de tasques i la cohesió.ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 2: Després d'identificar les diferents parts d'un document acadèmic i d'organitzar-ne les referències bibliogràfiques, dissenyar-ne i executar-ne una bona estratègia de cerca avançada amb recursos d'informació especialitzats, seleccionant-hi la informació pertinent tenint en compte criteris de rellevància i qualitat.EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - Nivell 3: Utilitzar coneixements i habilitats estratègiques per a la creació i gestió de projectes, aplicar solucions sistèmiques a problemes complexos i dissenyar i gestionar la innovació en l'organització.