Accessibilitat i innovació

Temari

Mòdul d'Accessibilitat - Tema 1 - Marc socialMarc social: en aquest primer capítol s'introdueix a l'estudiant en l'entorn social, institucional i legislatiu on cal aplicar els conceptes sobre accessibilitat i disseny universal. El capítol finalitza posant en contacte a l'estudiant amb un dels punts clau en les fases de disseny de qualsevol producte o servei: l'usuari final i llur experiència. La finalitat d'aquest punt és la de fer palés que les restriccions en les activitats amb que hom es pot trobar, així com els dèficits de funcionament de parts del cos, no són el tema central sota estudi. Només justifiquen la necessitat d¿utilitzar criteris de disseny equitatius en compte d'igualitaris, i no han de desviar l'atenció de l'objecte central d'estudi: l'aplicació del disseny universal en tots els productes i serveis. Consta de:

- Pròleg

- Dimensió social

- Marc institucional

- Reflexions preliminars sobre la experiència de l'usuari

- DiscapacitatMòdul d'Accessibilitat - Tema 2 - Conceptes bàsicsConceptes bàsics: en aquest capítol se li presenten a l'estudiant les definicions centrals de treball, amb exemples il·lustratius i reflexions conceptuals dels seus fonaments. Consta de:

- Reflexions inicials

- Principals definicions

- ExemplesMòdul d'Accessibilitat - Tema 3 - Disseny universalDisseny universal: es tracta d'un dels capítols centrals d'estudi. En ell es detallen els principals criteris de disseny universal o disseny per a tots. S'aporta normativa vigent a títol de paradigma i base de reflexió, així com exemples de bones pràctiques en la seva aplicació. Consta de:

- Principis de treball

- Normes UNE

- Bones pràctiquesMòdul d'Accessibilitat - Tema 4 - Productes i serveis de suportProductes i serveis de suport: mitjançant aquest capítol es complementa l'ús del Disseny universal amb tots aquells productes i serveis de suport que permeten incorporar a col·lectius que difícilment poden tenir-se en compte des del Disseny universal; i que pateixen un risc real d'exclusió tecnològica degut a les seves necessitats altament específiques o per ser minoritaris. Consta de:

- Definicions de treball

- Normes UNE

- ExemplesMòdul d'Accessibilitat - Tema 5 - Accessibilitat en l'arquitecturaAccessibilitat en l'arquitectura: aquest capítol tracta aspectes concrets de l'àrea d'arquitectura i que cal tenir en compta des de l'enginyeria en equips multidisciplinars. Ofereix una metodologia per analitzar un entorn arquitectònic i poder analitzar correctament el Disseny universal. Consta de:

- Conceptes bàsics

- Integració amb la tecnologiaMòdul d'Accessibilitat - Tema 6 - Accessibilitat en el transportAccessibilitat en el transport: a través dels mitjans de transport s'estableix clarament la interrelació existent entre l'enginyeria i l'arquitectura, contemplada en el capítol anterior. El fil conductor utilitzat és l'anàlisi de la pròpia legislació vigent, amb la finalitat d'apropar a l'estudiant a l'ús exhaustiu de normes. Consta de:

- Anàlisi general

- Normativa vigentMòdul d'Accessibilitat - Tema 7 - Intel.ligència ambientalIntel·ligència ambiental: mitjançant aquest capítol es vol oferir a l'estudiant un paradigma complex de treball, el qual s'interrelacionen una gran quantitat d'àrees de coneixement, tant d'enginyeria com d'arquitectura. Proposa a l'estudiant dinàmiques alternatives a com s'ha concebut tradicionalment la interacció entre usuari, enginyeria i arquitectura. Consta de:

- Arquitectura de sistemes

- Exemples pràcticsMòdul d'Accessibilitat - PràctiquesLes pràctiques del mòdul d'accessibiliatat consisteixen en desenvolupar un avantprojecte en grup de 4 estudiants. Els treballs en grup es duran a terme en paral·lel amb l'exposició dels temes teòrics des de l'inici del curs, ja que es pretén crear la necessitat d'aprofundir en la teoria amb la finalitat d'establir la viabilitat de l'activitat professional. S'ha escollit aquest nombre ja que es preveuen els següents apartats a analitzar: necessitats dels usuaris, alternatives en el mercat actual, solucions tècniques aportades i viabilitat de l'activitat empresarial. Es potenciarà el treball en equip entre ells. Així com l'equilibri entre especialització i cooperació en les dinàmiques internes de treball. Així, cada membre assumirà el rol i funcions que el grup li assigni, tot facilitant un grau de llibertat suficient per a una correcta integració de l'estudiant i la cohesió del grup.Cada grup elaborarà un treball (avantprojecte) que haurà de presentar a final de curs. En les sessions de pràctiques els estudiants podran intercanviar opinions entre els grups i el professor. L'informe de l'avantprojecte es lliurarà mitjançant la intranet docent i es realitzarà una exposició oral dels resultats a la resta de la classe i professors de l'assignatura. Les pràctiques es valoraran en funció de la profunditat dels anàlisis en cadascuna de tres vessants involucrades: necessitats dels usuaris, estat de l'art i solucions tècniques proposades.Mòdul d'Innovació - Tema 0 - Presentació assignaturaL'objectiu central del tema és introduir a l'estudiant els conceptes d'innovació i creativitat com a elements claus per al foment de l'esperit emprenedor. Paral·lelament aquest primer tema introductori persegueix definir la metodologia que es seguirà al llarg del curs així com el sistema d'avaluació al qual seran sotmesos els estudiants.Contingut:

0.1 Competències genèriques

0.2 Definicions: creativitat, innovació i emprenedoria

0.3 Metodologia general d'avaluació de l'assignatura

0.4 Tècniques pedagògiques: Project Based Learning

0.5 Anàlisi de rúbriques

0.6 Valoració crítica i expectatives del cursMòdul d'Innovació - Tema 1 - L'emprenedor/a i la oportunitat de negociEl tema es construeix entorn de la persona capaç de crear un nou negoci i en com identificar les oportunitats de negoci. Els objectius que es pretenen assolir responen doncs a 3 factors: a) ser capaç de definir el concepte d'emprenedor, b) relacionar els conceptes de creativitat i idees de negoci, tot identificant possibles fonts; i c) poder discernir i avaluar entre diferents idees innovadores.Contingut:

1.1 Característiques i perfil de l'empresari

1.2 Tipologies d'innovador

1.3 Identificació i avaluació d'oportunitats empresarialsMòdul d'Innovació - Tema 2 - El Pla d'empresa i com comunicar eficaçmentFamiliaritzar els estudiants amb el pla d'empresa i donar a conèixer quins parts l'integren així com quins objectius es persegueixen amb l'elaboració d'aquest document.Contingut:

2.1 El pla d'empresa: què és i per a què serveix

2.2 Estructura del pla d'empresa

2.3 Objectius del pla d'empresaMòdul d'Innovació - Tema 3 - Fonts d'informacióPresentar als estudiants un conjunt d'eines informàtiques: a) destinades a la cerca d'informació; b) capaces de gestionar continguts bibliogràfics. Paral·lelament es facilitarà a l'estudiant tot un seguit de llocs d'interès via web que poden ser d'utilitat i que estan relacionats amb el desenvolupament i la promoció d'iniciatives empresarials.Contingut:

3.1 Bibliografia de referència

3.2 Iniciatives públiques d'emprenedoria a nivell estatal i català

3.3 Eines bibliomètriques i de cerca d'informacióMòdul d'Innovació - Tema 4 - Investigació de mercatsIntroduir els estudiants en la gran diversitat i tipologies de mercat que existeixen, tot mostrant tècniques d'investigació qualitatives i quantitatives que permeten entendre com funcionen i quines són les seves necessitats.Contingut:

4.1 Classes de necessitats

4.2 Mercats: definició, informació i estudi de mercat

4.3 Entorn i segmentacióMòdul d'Innovació - Tema 5 - El Pla de marketing i comercialIntroduir el concepte de màrketing, situant la seva funció dins el pla d'empresa i destacant la seva importància capdal en el model general de l'adminsitració d'empreses. Iniciar als alumnes en les tècniques de gestió i organització derivades d'una estretègia de marketing. Definició de les principals variables que conformen el màrketing mix (4P's).Coningut:

5.1 Definició de màrketing

5.2 El client

5.3 La competència

5.4 Les 4 P's: producte, preu, comunicació i distribució

5.5 Les vendesMòdul d'Innovació - Tema 6 - Tipus empreses i tramitació legalEntendre com s'organitza una empresa i quines tipologies de disseny estructural existeixen, fent especial èmfasi en la importància dels organigrames com a eines gràfiques que permeten visualitzar i entendre millor les relacions jeràrquiques i dependents de tota organització.

També en aquest tema s'estudien les tipologies jurídiques empresarials i els tràmits necessaris per a la seva constitució.Contingut:

6.1 Disseny organitzatiu

6.2 Formes jurídiques i gestió jurídica i fiscal

6.3 Composició de la societat i tràmits administratiusMòdul d'Innovació - Tema 7 - El pla econòmic financer. Valoració d'inversionsPresentar la temàtica bàsica relacionada en l'àmbit del control de la gestió per mitjà de l'elaboració i l'anàlisi dels sistemes de costos, donant a conèixer tant les formes tradicionals de portar la comptabilitat d'una empresa com les noves tendències actuals de càlcul de costos.Contingut:

7.1 El pla d'inversions i finançament

7.2 Conceptes:

7.3 Anàlisi del Compte de Resultats

7.4 Anàlisi del resultat

7.5 Conceptes de valoració d'inversions

7.6 Mètodes de selecció d'inversióMòdul d'Innovació - Tema 8 - Pla d'operacionsApropar els estudiants en l'àmbit de l'organització dels sistemes productius i logístics, encarats a la producció de béns o serveis. La planificació de la producció, la distribució en planta, la gestió de stocks i la gestió de la qualitat són alguns dels conceptes clau en el camp de la logística i la manufactura que es tractaran (en la teoria i en la pràctica) al llarg d'aquest tema.Contingut:

8.1 Introducció a la organització de la producció

8.2 Les previsions

8.3 Planificació de la producció

8.4 Distribució en planta

8.5 Gestió de stocks: tipus de stocks, nivell òptim de stock

8.6 Gestió de compres: com comprar, tendències estratègiques

8.7 La logística

8.8 La gestió de la qualitatMòdul d'Innovació - PràctiquesL'objectiu central de les sessions pràctiques o de problemes, és desenvolupar paral·lelament a la teoria tots els conceptes treballats vehiculats directament al PE. Es comptabilitzen els controls i les presentacions en aquest tema.