Fonaments matemàtics

Sistema de qualificació

A1=nota Activitat 1, avaluació continuada

A2=nota Activitat 2, primera prova (continguts 1, 2 i 3)

A3=nota Activitat 3, segona prova (continguts 4 i 5)

A4=nota Activitat 4, prova finalLa nota final es calcula com:NOTA FINAL = MÀX (A4, 0.2*A1+0.8*A4, 0.5*A2+0.5*A3, 0.2*A1+0.4*A2+0.4*A3)on totes les qualificacions son sobre 10.


Normes d'avaluació

Totes les activitats són presencials i individuals. Les normes específiques per cada activitat s'indicaran amb temps suficient.

L'Activitat 2 es realitzarà en la setmana reservada pel primer periode de proves del curs, la qual surt al Calendari acadèmic.

L'Activitat 3 i 4 es realitzaran simultàniament en el periode d'avaluació final que surt al Calendari acadèmic. En el moment de la prova l'estudiant disposarà dels enunciats de les dues proves i decidirà quina fer.