Fonaments matemàtics

Objectius

Explicar els conceptes fonamentals i alguns exemples d'utilització d'espais vectorials i d'aplicacions lineals, i realitzar càlculs bàsics. Operar amb nombres complexos i calcular arrels de polinomis. Utilitzar les eines fonamentals del càlcul diferencial per estudiar funcions d'una variable, i obtenir aproximacions de funcions mitjançant el polinomi de Taylor. Explicar el teorema fonamental del càlcul integral i la seva utilització en la solució de diversos problemes.


Objectius d'aprenentatge

CE1. Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimitzacióAPRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant amb les fonts d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.