Física I

Sistema de qualificació

La qualificaci√≥ s'obt√© del millor dels dos resultat seg√ľents:QF1 = 15%·AC + 15%·PL + 35%·EP + 35%·EF

QF2 = 15%·AC + 15%·PL + 70%·EFon totes les variables estan puntuades sobre 10 i corresponen als seg√ľents conceptes:

AC = qualificació d'activitats (problemes, simulacions, etc.) realitzades durant el curs.

PL = qualificació de les pràctiques i activitats de laboratori.

EP = qualificació d'un primer examen parcial a la meitat del quadrimestre.

EF = qualificació d'un examen final, que abastarà tota la matèria del curs (inclosa la matèria de l'examen parcial).QF1 = qualificació resultant dels examens parcials i altres activitats avaluatives (AC i PL).

QF2 = qualificació resultant de l'examen final i altres activitats avaluatives (AC i PL).


Normes d'avaluació

Cadascun dels examens constarà de dues parts: un test de teoria i exercicis breus (que podrà valer fins a un 40% de la nota) i un cert nombre d'exercicis (fins a completar el 100%). Per a la realització dels exercicis, es podrà disposar d'una relació de fórmules, així com d'altre material que, si és el cas, els professors responsables establiran i anunciaran amb suficient antelació.

En les pr√†ctiques de laboratori es puntuar√† l'estudi o q√ľestionari previ juntament amb l'informe presentat al final de la sessi√≥ de laboratori. Aquestes activitats de laboratori puntuaran 1,5 punts sobre 10 a la nota final.

Durant el curs es proposaran una sèrie d'activitats a realitzar individualment o en grup, a la mateixa sessió a l'aula o fora d'ella, i/o altres treballs o pràctiques de simulació. El total d'aquestes activitats puntuarà 1,5 punts a la nota final.