Física I

Metodologia docent

-A les classes de teoria, s'exposaran i desenvoluparan els fonamens teòrics de les matèries programades i es resoldrà algun problema tipus. Consistiran en explicacions teòriques complementades amb actiivitats destinades a estimular la participació, la discusió i l'anàlisi crítica per part dels estudiants.-A les classes pràctiques (problemes) es plantejaran i resoldran exercicis corresponents a les matèries tractades. Els estudiants hauran de resoldre, individualment o en grup, els problemes que s'indiquin. Periòdicament es proposarà la resolució d'exercicis o altres tipus d'activitats, puntuables; per a ser avaluades positivament caldrà lliurar o realitzar aquestes activitats dins els terminis de temps establerts.-A les classes de laboratori els estudiants realitzaran les pràctiques i simulacions que es requereixin i lliuraran el corresponent informe de l'activitat junt amb els càlculs i consideracions crítiques adients; al començament de les sessions, serà obligatori presentar un estudi o qüestionari (accesible a ATENEA) complimentat sobre matèries relatives a l'activitat a realitzar. Dins la categoria de laboratori es podrà proposar alguna activitat (informe, simulació, recerca bibliogràfica,..) a realitzar fora del laboratori.