Física I

Planificació

A01 PROBLEMES DE VECTORS (C1)Revisió del professor de la teoria bàsica de vectors.

Realització guiada d'exercicis d'aplicació i comprensió.A2 MESURES I ERRORS (C1)Pràctica de laboratori.A03 TEORIA DE CINEMÀTICA I DINÀMICA (C2)Lliçó magistral i classe expositiva participativa.A04 PROBLEMES DE CINEMÀTICA I DINÀMICA DE LA PARTÍCULA (2)Resolució d'exercicis i problemes.A05 TREBALL I ENERGIA MECÀNICA (C3)Lliçó magistral i classes expositiva participativa.A06 PROBLEMES DE CONSERVACIO DE L'ENERGIA (C3)Resolució d'exercicis i problemes.A07 PROVA PARCIAL (C6)L'estudiant haurà de contestar un test de teoria i resoldre els exercicicis proposats sobre la part dels continguts impartida fins al moment de la prova.A08 SISTEMES DE PARTICULES, SÒLID RÍGID (C3)Lliçó magistral i classe expositiva i participativa.A09 PROBLEMES DE SISTEMES DE PARTÍCULES I DE DINÀMICA I ESTÀTICA DEL SÒLID RÍGID (C3)Resolució d'exercicis i problemes.A10 CÀLCUL DE MOMENTS D'INÈRCIA (C3)Pràctica de laboratoriA11 OSCIL·LACIONS I MOVIMENT ONDULATORI (C4)Lliçó magistral i classe expositiva participativa.A12 PROBLEMES D'OSCIL·LACIONS I ONES (C4)Resolució d'exercicics i problemes.A13 ONES ESTACIONÀRIES (C4)Pràctica de laboratori.A14 FONAMENTS DE TERMODINÀMICA (C5)Llicçó magistral i classe expositiva participativa.A15 PROBLEMES DE FONAMENTS DE TERMODINÀMICA (C5)Resolució d'exercicics i problemes.A16 EVOLUCIÓ DE SISTEMES TERMODINÀMICS (C5)Simulació per ordinadorA17 PROVA FINAL (C6)L'estudiant haurà de contestar un ets de teoria i resoldre els exercicis proposats sobre la totalitat dels continguts de l'assignatura-