Física I

Temari

-C1: Conceptes generalsMagnituds escalars i vectorials. Càlcul vectorial. Mesures i errors o incerteses.-C2: Cinemàtica i dinàmica de la partículaPosició, velocitat i acceleració d'un mòbil. Moviment rectilini uniformement accelerat. Moviment parabòlic. Components intrínseques de l'acceleració. Moviment circular. Lleis de Newton. Aplicacions.-C3: Conservació de l'energia mecànica. Sistemes de partícules i sòlid rígidConcepte de treball i de potència. Teorema de l'energia (cinètica). Forces conservatives. Energia potencial. Conservació de l'energia mecànica. Centre de masses d'un sistema de partícules. Equilibri estàtic. Sòlid rígid: moment d'inèrcia i equació del moviment de rotació. Energia cinètica de rotació. Conservació del moment angular.-C4: Oscil·lacions i moviment ondulatoriMoviment harmònic simple. Energia d'un moviment harmònic simple. Conceptes bàsics sobre oscil·lacions amortides, oscil·lacions forçades i ressonància. Ones: descripció matemàtica. Tipus d'ones. Superposició d'ones: interferència. Ones estacionàries. Intensitat acústica i nivell d'intensitat.-C5: Fonaments de termodinàmicaCalorimetria. Equivalència calor-energia. Transformacions termodinàmiques. Primer principi de la termodinàmica. Màquines tèrmiques i màquines frigorífiques. Segon principi. Transferència de l'energia tèrmica.-C6: Proves escrites