Sistemes electrònics

Temari

-Mòdul 1 - Analisis Bàsic de Xarxes Electròniques (AC i DC)Temes del mòdul:1.1 Regim estàtic (DC).Us de les regles bàsiques: Lleis d'Ohm, Kirchoff, Canvis Thevenin/Norton, Teorema de Superposició, etc1.2 Règim dinàmic (AC)Diferència entre Domini Temporal i Frequencial.-Mòdul 2: Introducció a les Fonts d'alimentacióTemes del mòdul 22.1 Introducció a les Fonts d'Alimentació en DCEspecificacions i dispositius semiconductors bàsics utilitzats2.2 Blocs principals de la Font d'AlimentacióTransformació, Rectificació, Filtre i Estabilitzador de tensió2.3. Característiques avançades de les Fonts d'AlimentacióUs de transistors bipolars (BJT) i Amplificadors Operacionals (OPAMP) per millorar les característiques de sortida.-Mòdul 3: Introducció a l'Electrònica DigitalTemes del mòdul 33.1 Introducció a l'Àlgebra Booleana i la Codificació DigitalÀlgebra de Boole i Formats numèrics3.2 Sistemes combinacionalsPortes lògiques i tècniques de simplificació de funcions lògiques. Circuits Digitals Combinacionals Bàsics: Multiplexor, Demultiplexor, Sumadors binaris, etc.3.3 Sistemes SeqüencialsCircuits digitals Seqüencials: Latch, Flip-Flop i Memòria (ROM, RAM, EEPROM, etc). Inrtducció als sistemes microcontrolador.