Teoria de màquines

Sistema de qualificació

Les activitats formatives d'adquisició de coneixements i relacionades amb el control del procés d'aprenentatge de l'estudiant seran avaluades amb el suport de la plataforma SoRAP i suposaran el 9% de la nota final de l'assignatura. Les activitats d'avaluació acreditativa es resoldran en dos actes avaluatius que seran planificats per l?Escola dins dels períodes d?avaluació parcial i d?avaluació final, respectivament. Aquestes activitats d?avaluació acreditativa tindran forma d'exercicis escrits, els seus resultats correspondran al 91% de la nota final de l'assignatura i seran reavaluables (durant el període de reavaluació) d?acord amb el que s?especifica a la normativa acadèmica dels estudis de Grau.


Normes d'avaluació

Les condicions de realització de cada prova s'especificaran, en cada cas, amb la suficient antel·lació.