Teoria de màquines

Objectius

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de: - Analitzar i relacionar les sol·licitacions amb el moviment dels sistemes mecànics. - Identificar i analitzar problemes relacionats amb les vibracions mecàniques.


Objectius d'aprenentatge

APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la pertinència i la importància, decidint la manera de dur-la a terme i el temps que cal dedicar-hi i seleccionant-ne les fonts d'informació més adequades.CE13. Coneixement dels principis de teoria de màquines i mecanismes