Teoria de màquines

Temari

1 - Cinemàtica de mecanismes1.1 Geometria dels mecanismes.

1.2 Anàlisi de velocitats.

1.3 Anàlisi d'acceleracions.

1.4 Mecanismes espacials.2 - Estàtica de mecanismes2.1 Reducció de forces per descomposició gràfica.3 - Dinàmica de mecanismes3.1 El teorema de la energia.

3.2 El mètode de D'Alembert.

3.3 Sistemes puntuals dinàmicament equivalents.

3.4 El mètode de reducció.4 - Vibracions mecàniques4.1 Vibracions mecàniques.

Definició, causes i efectes. Aplicació al manteniment.

Mesura i anàlisi. La sèrie de Fourier.

Moviment harmònic. Model massa-molla.

Modelat d'una biga encastada. L'estroboscopi.

Freqüència pròpia, vibració lliure i forçada.

Vibracions forçades esmorteïdes.

Gràfica de resposta harmònica.Proves d'avaluació individualExàmens escrits.