Matemàtiques per al disseny

Sistema de qualificació

màxim((0.35 NA1+0.35 NA2+0.3 NA3),(0.7 NA4 + 0.3 NA3)on NA1 és la qualificació del primer parcial (activitat 1),

NA2 del segon parcial (activitat 2),

NA3 de les pràctiques de laboratori (activitat 3)

NA4 és la qualificació de l'examen final (activitat 4).

La realització de l'activitat 3 és obligatòria.


Normes d'avaluació

Les activitats 1, 2 i 4 (exàmens) són presencials i individuals.Les activitats 2 i 4 es realitzaran simultàniament. En el moment de la prova, l'estudiant disposarà dels enunciats de les dues activitats i haurà de triar quina de les dues fa.L'activitat 3 (pràctiques) és presencial i la seva no realització comporta una qualificació final de suspens (o no presentat, quan es donin els supòsits que estableix la normativa acadèmica de grau de la UPC).Les condicions de realització de les activitats s'anunciaran en cada cas amb temps suficient.