Matemàtiques per al disseny

Metodologia docent

Les classes en grup gran (teoria i problemes) consisteixen en explicacions teòriques, descripció d'exemples i solució de problemes seleccionats, emprant diversos mitjans tradicionals i digitals.A les classes en grup petit (pràctiques) els estudiants realitzaran càlculs i simulacions amb programari informàtic i els càlculs associats que pertoquin. S'hi realitzarà l'activitat 3. Les condicions de realització i lliurament s'establiran en cada cas.