Mechanism Design

Sistema de qualificació
Proves escrites individuals al llarg del quadrimestre: 80%

Valoració dels informe de les pràctiques de laboratori: 15%

Elaboració i presentació de treballs i informes realitzats fora de l'aula: 5%
Normes d'avaluació
Les condicions de realització de cada prova s'especificaran, en cada cas, amb la suficient antel·lació.