Mechanism Design

Metodologia docent
Les sessions presencials es divideixen en les classes de teoria i problemes i les de pràctiques de laboratori. Les classes de teoria i problemes integren les exposicions dels conceptes teòrics bàsics dels continguts temàtics de l'assignatura i se'n descriuen exemples aplicats en forma d'exercicis. A les classes de pràctiques de laboratori es desenvolupen assaijos experimentals i és l'estudiant, individualment o en grup, qui ha de treballar els aspectes pautats pel professor.