Automatització industrial

Objectius

Presentar les careacterístiques generals dels sistemes automatizats de la producció. Capacitar per a desenvolupar projectes d'automatització i control supervisat. Reconèixer la naturalesa dels senyals d'entrada i sortida al sistema, i realitzar la elecció de les interfícies adients per al seu us. Analitzar un problema, especificar els elements hardware adients i dissenyar un algoritme que el resolgui amb les seves restriccions temporals. Programar en un llenguatje de programació la estructura corresponent a un algoritme de forma eficient. Avaluar la fiabilitat d'una solució d'un sistema de automatització i control, i en cas necessari identificar els error i realitzar les modificacions necessaries per a que la solució obtingui els resultats esperats.


Objectius d'aprenentatge

CE28. Coneixement aplicat d'informàtica industrial i comunicacionsCE12. Coneixements sobre els fonaments d'automatismes i mètodes de control.APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant amb les fonts d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.CE15. Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 2: Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques donades pel professorat, decidint el temps que cal emprar per a cada tasca, incloent-hi aportacions personals i ampliant les fonts d'informació indicades.CE29. Capacitat per a dissenyar sistemes de control i automatitzacióCOMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada les qüestions formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.TREBALL EN EQUIP - Nivell 1: Participar en el treball en equip i col·laborar-hi, un cop identificats els objectius i les responsabilitats col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 1: Identificar les pròpies necessitats d'informació i utilitzar les col·leccions, els espais i els serveis disponibles per dissenyar i executar cerques simples adequades a l'àmbit temàtic.ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 2: Després d'identificar les diferents parts d'un document acadèmic i d'organitzar-ne les referències bibliogràfiques, dissenyar-ne i executar-ne una bona estratègia de cerca avançada amb recursos d'informació especialitzats, seleccionant-hi la informació pertinent tenint en compte criteris de rellevància i qualitat.