Automatització industrial

Temari

T1 IntroduccióSistemes de fabricació automatitzats. Processos de fabricació. Concepte CIM.T2 Sensors i actuadors industrialsTipus i característiques dels sensors industrials. Tipus i característiques dels actuadors industrials. Neumàtica.T3 Controladors lògics programablesArquitectura PLCs i perifèrics. Llenguatjes de programació de PLCs segons norma IEC 1131-3. GRAFCET. Guia Gemma. Sistemes de Seguretat.T4 Supervisió de processos industrialsSistemes SCADA. Xarxes de comunicacions industrials. Disseny d'interfícies de supervisió i HMI. Monitorització de processos.T5 DomóticaAutomatització adaptada als habitatges. Característiques dels sistemes domòtics. Arquitectura i tecnología des estàndars domòtics. Integració amb algres sistemes. Aplicacions.PR Pràctiques de laboratoriEs desenvoluparàn diferents pràctiques i projectes basats en la programació de controladors lògics programables (PLCs) i relés programables, i la monitorització de PLCs amb SCADA i HMI.