Electrònica analògica

Sistema de qualificació

L'avaluació contempla la realització d'una o dues proves d'avaluacio (PA), la valoració de les pràctiques de laboratori (PRAC), i la valoració del exercicis i problemes realitzats (PROB).

L'avaluació global (NF) es determina de manera ponderada mitjançant l'expressió següent: NF=0,5*PA+0,3*PRAC+0,2*PROB


Normes d'avaluació

Les proves d'avaluació, els exercicis i els problemes es realitzen individualment.

És indispensable realitzar totes les pràctiques de forma presencial i amb suficiència, així com tots els estudis previs de les pràctiques.

Es durà a terme un seguiment del desenvolupament de l'alumne al laboratori.