Electrònica analògica

Metodologia docent

La docència de l'assignatura es divideix en classes presencials de teoría y sessions de laboratori, en les quals s'alternen lliçons magistrals, l'aprenentatge cooperatiu, la resolució d'exercicis i problemes, i el disseny i muntage de prototips electrònics al laboratori.