Sistemes de producció integrats

Sistema de qualificació

La nota final es calcula a partir de:

NOTA FINAL = 0,6X(Proves Escrites individuals) + 0,2X(Proves Práctiques individuals) + 0,2X(Traball en grup)


Normes d'avaluació

L'evaluació es porta a terme amb la valoració per part del professor del treball de l'estudiant, individual i/o en grup. I es tenen en compte:

- Prova individual presencial

- pràctiques guiades en el laboratori. Seguiment de pràctiques

- Prova individual de laboratori