Matemàtica discreta

Sistema de qualificació

La qualificació de l'assignatura de MATD s'obtindrà aplicant el més favorable dels dos barems següents:1. 10% de la qualificació de les activitats 1 i 2 amb el mateix pes,

70% de la qualificació de les activitats 3 i 8 Part 1, amb el mateix pes,

20% de la qualificació de les activitats 5 a 7.2. 80% de la qualificació de l'activitat 8 Part 2,

20% de la qualificació de les activitats 5 a 7.La Fase Inicial del grau d'Enginyeria Informàtica conté competències transversals i competències que són pròpies de cada titulació. L'EPSEVG va acordar conformar dos blocs formatius de competències transversals, un bloc 1 amb la competència de Sostenibilitat i un altre bloc, bloc 2, amb les competències d'Accessibilitat, Emprenedoria i Innovació. Cadascú d'aquests blocs s'avalua de forma independent i segregada de les competències formatives específiques que integren les respectives matèries, sent aquesta avaluació part de l'avaluació global de les assignatures dels plans d'estudi.Les activitats formatives corresponents a cadascú dels blocs formatius de competències transversals serà del 20% del conjunt d'activitats, i el pes ponderat de l'avaluació de les activitats relacionades amb aquests blocs de competències transversals serà el 10% de la nota de cadascuna de les assignatures. S'estableix un mecanisme de control del sistema consistent en no possibilitar l'accés a la nota d'aprovat, o de consideració de l'assignatura com a compensable, si la nota de les competències específiques i transversals no compreses en els blocs 1 ó 2 anteriors és inferior a 4.


Normes d'avaluació

Les activitats 3 i 8 són presencials i individuals.

Les activitats 1 i 2 són en part presencials i en part no presencials. S'admet la discussió en grup i lliurament segons s'estableixi. El professor pot demanar a l'estudiant que expliqui els resultats lliurats, i això pot afectar la qualificació.

Les condicions de realització de les proves individuals per escrit (Activitats 3 i 8) s'anunciaran en cada cas amb temps suficient.