Matemàtica discreta

Metodologia docent

Les classes de teoria consisteixen en explicacions teòriques, descripció d'exemples i solució de problemes seleccionats, emprant diversos mitjans tradicionals i digitals.A les classes pràctiques els estudiants han de solucionar, individualment o discutint en grup, els problemes que s'indiquin. El treball es pot completar posteriorment, i les condicions de lliurament s'establiran en cada cas.A les classes de laboratori els estudiants realitzaran càlculs i simulacions amb programari informàtic i els càlculs a ma que es requereixi. Les condicions de lliurament s'establiran en cada cas.