Matemàtica discreta

Objectius

· Emprar el principi d'inducció per fer demostracions de proposicions relatives als nombres naturals. · Emprar la noció de graf com a eina per analitzar situacions que impliquin un conjunt d'elements amb connexions físiques, lògiques o jeràrquiques. · Conèixer les nocions de connexió i recorregut. Saber diferenciar determinats tipus especials de recorreguts en un graf donat. · Conèixer les eines bàsiques de la combinatòria enumerativa. · Consolidar les tècniques de comptar mitjançant l'estudi i utilització de les relacions de recurrència. · Usar eines de software que permeten realitzar càlculs força complicats de manera interactiva; en particular, treballar amb Maple per manipular grafs i crear algorismes per resoldre certs tipus de problemes relacionats amb grafs i amb la combinatòria enumerativa.


Objectius d'aprenentatge

CEFB3. Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i la seva aplicació per al tractament automàtic de la informació per mitjà de sistemes computacionals i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 1: Identificar les pròpies necessitats d'informació i utilitzar les col·leccions, els espais i els serveis disponibles per dissenyar i executar cerques simples adequades a l'àmbit temàtic.APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant amb les fonts d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.