Matemàtica discreta

Planificació

ACTIVITAT 1: PROBLEMES D'INDUCCIÓ I TEORIA DE GRAFS



Els estudiants hauran de resoldre els problemes proposats pel professorat.



ACTIVITAT 2: PROBLEMES DE COMBINATÒRIA I RECURRÈNCIES



Els estudiants hauran de resoldre els problemes proposats pel professorat.



ACTIVITAT 3: PROVA DELS CONTINGUTS 1,2,3 I 4 (INDUCCIÓ I TEORIA DE GRAFS)



L'estudiant haurà de realitzar una prova presencial sobre els temes d'inducció i de teoria de grafs, consistent en solucionar un cert nombre de problemes per escrit.



ACTIVITAT 4: PRÀCTIQUES 1 I 2 D'INTRODUCCIÓ AL MAPLE.



Descripció de l'entorn interactiu. Com obtenir ajuda. Tipus de dades, operacions i funcions bàsiques.

Programació estructurada i tipus avançats de dades.



ACTIVITAT 5: PRÀCTICA DE GRAFS, CONCEPTES BÀSICS



Definicions bàsiques I. Representació de grafs. Subgrafs, unions i complementaris. Grau d'un vèrtex. Classes especials de grafs.



ACTIVITAT 6: PRÀCTICA DE RECORREGUTS EN GRAFS



Recorreguts en grafs. Aplicacions pràctiques que emprin grafs eulerians, hamiltonians o cerca en arbres.



ACTIVITAT 7: PRÀCTICA DE COMBINATÒRIA



Combinatòria. Combinacions. Coeficients binomials. Permutacions. Permutacions amb repetició limitada.



ACTIVITAT 8: PART 1 (PROVA DELS CONTINGUTS 5 I 6), PART 2 (PROVA FINAL)



L'estudiant haurà de decidir realitzar una prova presencial sobre o bé els temes de combinatòria i recurrències, o bé tota l'assignatura. En qualsevol cas, la prova consistirà en solucionar un cert nombre de problemes per escrit.