Matemàtica discreta

Planificació

ACTIVITAT 1: PROBLEMES D'INDUCCIÓ I TEORIA DE GRAFSEls estudiants hauran de resoldre els problemes proposats pel professorat.ACTIVITAT 2: PROBLEMES DE COMBINATÒRIA I RECURRÈNCIESEls estudiants hauran de resoldre els problemes proposats pel professorat.ACTIVITAT 3: PROVA DELS CONTINGUTS 1,2,3 I 4 (INDUCCIÓ I TEORIA DE GRAFS)L'estudiant haurà de realitzar una prova presencial sobre els temes d'inducció i de teoria de grafs, consistent en solucionar un cert nombre de problemes per escrit.ACTIVITAT 4: PRÀCTIQUES 1 I 2 D'INTRODUCCIÓ AL MAPLE.Descripció de l'entorn interactiu. Com obtenir ajuda. Tipus de dades, operacions i funcions bàsiques.

Programació estructurada i tipus avançats de dades.ACTIVITAT 5: PRÀCTICA DE GRAFS, CONCEPTES BÀSICSDefinicions bàsiques I. Representació de grafs. Subgrafs, unions i complementaris. Grau d'un vèrtex. Classes especials de grafs.ACTIVITAT 6: PRÀCTICA DE RECORREGUTS EN GRAFSRecorreguts en grafs. Aplicacions pràctiques que emprin grafs eulerians, hamiltonians o cerca en arbres.ACTIVITAT 7: PRÀCTICA DE COMBINATÒRIACombinatòria. Combinacions. Coeficients binomials. Permutacions. Permutacions amb repetició limitada.ACTIVITAT 8: PART 1 (PROVA DELS CONTINGUTS 5 I 6), PART 2 (PROVA FINAL)L'estudiant haurà de decidir realitzar una prova presencial sobre o bé els temes de combinatòria i recurrències, o bé tota l'assignatura. En qualsevol cas, la prova consistirà en solucionar un cert nombre de problemes per escrit.