Lògica i àlgebra

Sistema de qualificació

La qualificació de l'assignatura de LOAL s'obtindrà aplicant el més favorable dels dos barems següents:1. Avaluació Continuada

10% de la qualificació de les activitats 1 i 2.

10% de la qualificació de l'activitat 3.

40% de la qualificació de l'activitat 4.

40% de la qualificació de l'activitat 5.2. Avaluació Final

10% de la qualificació de l'activitat 3.

90% de la qualificació de l'activitat 6.La Fase Inicial del grau d'Enginyeria Informàtica conté competències transversals i

competències que són pròpies de cada titulació. L'EPSEVG va acordar conformar dos blocs

formatius de competències transversals, un bloc 1 amb la competència de Sostenibilitat i un

altre bloc, bloc 2, amb les competències d'Accessibilitat, Emprenedoria i Innovació. Cadascun

d'aquests blocs s'avalua de forma independent i segregada de les competències formatives

específiques que integren les respectives matèries, sent aquesta avaluació part de

l'avaluació global de les assignatures dels plans d'estudi.Les activitats formatives corresponents a cadascun dels blocs formatius de competències

transversals serà del 20% del conjunt d'activitats, i el pes ponderat de l'avaluació de les

activitats relacionades amb aquests blocs de competències transversals serà el 10% de la

nota de cadascuna de les assignatures. S'estableix un mecanisme de control del sistema

consistent en no possibilitar l'accés a la nota d'aprovat, o de consideració de

l'assignatura com a compensable, si la nota de les competències específiques i transversals

no compreses en els blocs 1 ó 2 anteriors és inferior a 4.


Normes d'avaluació

Les activitats 1 i 2 tenen una part presencial i una part d'aprenentatge autònom. Abans de les classes pràctiques, els estudiants discutiran individualment o en grups petits els problemes proposats i hauran de presentar-ne la solució. La valoració de la seva tasca influirà en l'avaluació.L'activitat 3 serà presencial, i implicarà la realització d'alguns problemes i programes amb l'ordinador, que hauran de presentar-se per escrit.Les activitats 4, 5 i 6 són presencials i individuals. Les condicions de realització d'aquestes proves s'anunciaran en cada cas amb temps suficient.