Economia, ètica i societat

Sistema de qualificació

En la avaluació de l'alumne es considerarà tant el treball realitzat en grup com l'assoliment dels continguts valorat en dues proves escrites individuals (exàmens parcials). Aquests exàmens poden constar tant de preguntes curtes o tipus test, com de preguntes obertes de desenvolupament i/o exercicis pràctics. Els estudiants tindran també una nota obtinguda en la presentació oral de la pràctica, i segons la seva assistència i aportacions a les classes teòriques i pràctiques.

NF = Nota exàmens*0,5 + Nota treballs*0,5


Normes d'avaluació