Economia, ètica i societat

Metodologia docent

Exposicions-síntesiEn les sessions presencials el/la professor/a realitzarà una síntesi del tema. Aquesta exposició s'entén com una guia pel treball d'estudi dels estudiants, amb la funció de presentar el tema, proposar material pel seu estudi, aclarir dubtes i realitzar una síntesi.De cada tema es facilitarà:- Material en format power-point utilitzat en les exposicions a classe o altre material complementari que es tindrà disponible al Campus Digital.

- Bibliografia específica amb indicació de localització, preferint material en format electrònic.Es procurarà que els conceptes tinguin una connexió directa amb les activitats que es treballaran durant el curs.Activitats de treball presencial- Problemes i exercicis per fixar els conceptes introduïts en l'exposició.

- Plantejament de situacions que permetin acumular al grup una experiència compartida que serveixi per avançar en la comprensió dels continguts (per exemple dinàmiques de grup; experiències de comunicació eficaç). Es basen en experimentar diverses situacions en què la pròpia experiència ens serveix com a material d'estudi.Treball de casos i articlesEl treball sobre casos o articles es basarà en les qüestions proposades pel/la professor/a. Aquests treballs s'hauran de lliurar el dia acordat a l'inici de la sessió on es debatrà en el grup classe. El termini màxim per lliurar un cas s'estableix al calendari. El/la professor/a pot penjar al Campus Digital, com a referència i guia suplementària, algun dels treballs més ben avaluats de cada lliurament.El treball de casos pretén afavorir les següents capacitats:- Comprensió de la situació presentada i capacitat per sintetitzar-ne els aspectes més rellevants.

- Aplicació dels conceptes que s'estudien a casos pràctics.

- Assoliment de la complexitat de les situacions reals, els diferents punts de vista i les diverses dimensions dels fenòmens organitzacionals i de management.

- Presentació de documents escrits.

- Habilitats per intercanviar punts de vista i discutir, i capacitat per aprendre del debat.PràctiquesAl llarg del curs es realitzaran pràctiques on es plantejaran problemes per resoldre, en els quals serà necessari aplicar els coneixements que es van adquirint. Aquestes pràctiques actuen com a eix vertebrador dels aprenentatges.

Presentació d'un treball en grups d'estudiants sobre una temàtica d'actualitat vinculada als coneixements adquirits a la matèria.Presentacions orals de les pràctiques per part dels estudiantsCada estudiant realtizarà com a mínim una exposició oral d'una de les pràctiques realitzades. El/la professor/a designarà els grups que realitzaran l'exposició.Tutorització en grup petit i individualitzadaEl/la professor/a seguirà, de forma individual i en petits grups, el progrés de l'estudiant i tutoritzarà les seves pràctiques, proporcionant feedback sobre els seus progressos i el grau d'assoliment dels objectius dels seus treballs, tot donant indicacions per la seva millora.