Economia, ètica i societat

Temari

Introducció a la macroeconomiaOferir una visió de les principals variables macroecòmiques i les seves dinàmiques.Ètica-Responsabilitat social corporativaFarem una aproximació al conceptes de la ètica empresarial, veurem el perquè de la RSC (responsabilitat Social Corporativa), i qui hi participa de la mateixa. Ens plantejarem com s'implememta i veurem alguns exemples.El sector públic i cojuntura EuropeaAnàlisi de l'actualitat del sector públic a l'Estat Espanyol i els seus efectes sobre la societat i les polítiques econòmiques aplicades. Contextualitzar la situació en l'àmbit Europeu, tenint present les crisis, causes i possibles solucions, i l'afectació en quant a l'ètica i l'economia.Ètica i informàticaPer a què cal una ètica professional. Característiques pròpies de la professió informàtica i la seva incidència ètica. Codis deontològics.

Fiabilitat i responsabilitat, tant dels processos com de les dades. Conseqüències en cas de no ser fiables ni responsables. Casos reals.

Privacitat i seguretat.Propietat intel·lectual i protecció del softwareConcepte de propietat i de propietat intel·lectual. Dificultats en la definició de propietat intel·lectual i dels drets i obligacions que d'ella se'n deriven. Casos reals. Què és la protecció dels software. Tipus de llicència. Software lliure.LegislacióLlei de propietat intel·lectual, llei de protecció de dades, lleis d'àmvit europeu