Electrònica analògica

Metodologia docent

La metodologia docent es basarà en:

Classes de teoria consistents en explicacions teòriques, descripció d'exemples i solució de problemes.

Classes pràctiques on els alumnes hauran de resoldre problemes d'anàlisi i disseny individualment i en grup.

Classes de laboratori on es realitzaran dissenys pràctics de forma individual o en grup.