Mecànica del medi continu: fluids

Apunts

Apunts de Mecànica del medi continu: fluids

  • 1- Tensor calculus
  • Introducci√≥ a l'√†lgebra i el c√†lcul tensorials
  • 2- Kinematics
  • Introducci√≥ a la cinem√†tica dels medis continus
  • 3- Strain and strain rate
  • An√†lisi local de la cinem√†tica dels medis continus: deformaci√≥ i velocitat de deformaci√≥.
  • 4- Conservation laws
  • Din√†mica dels medis continus: conservaci√≥ de la masa, moment linial, moment angular i energia. Breu introducci√≥ a la termodin√†mica. Equacions d'advecci√≥-difusi√≥.
  • 5- Basic equations of fluid mechanics
  • Equacions constitutives i equacions din√†miques de la Mec√†nica de Fluids.