Programació de dispositius mòbils

Sistema de qualificació

L'avaluació contempla una o dues proves d'avaluació PA, pràctiques PR, i treballs o problemes en grup o individuals TGI.

La nota final es el promig NF = 0,3xPA + 0,4xPR + 0,3xTGI.


Normes d'avaluació

Les proves d'avaluació es realitzaràn individualment.

És condició indispensable haver fet les pràctiques amb suficiencia i de forma presencial.

Per a la realització de les pràctiques s'han de haver fet correctament els estudis previs necessaris.

Es realitzarà un seguiment del desenvolupament del treballs i de la seva presentació.