Gestió d'explotació d'edificis

Sistema de qualificació

S'avaluaran de forma individual i per escrit un treball per cada bloc exposat pel professor, d'aplicació sobre l'exemple pràctic escollit (40%).

S'avaluarà el treball en equip (no presencial) per exposició verbal dels components del mateix, davant de la resta d'estudiants i del professor (40%).

Prova final per escrit del total de la matèria treballada durant el curs (20%).


Normes d'avaluació

Els treballs en equip s'exposaran a classe en presència dels alumnes i professors de l'assignatura millorant, d'aquesta manera, el feedback entre els components i les matèries donades.

La realització de la prova final de l'assignatura es farà d'acord amb la normativa de l'Escola